2018 Memorial Cup

2018 Memorial Cup – Presented by Speedy Glass

Weekly Results:  (Week 16)(Week 15)(Week 14)(Week 13),  (Week 12)(Week 11), (Week 10)(Week 9), (Week 8)(Week 7), (Week 6)(Week 5)(Cap. Cup),  (Week 4)(Week 3), (Week 2), (Week 1)

Playoff Round 1 Results: (Harnett Flight)(LeDrew Flight)

 

Final Regular Season Results Below

Last Name First Name Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Cap. Cup Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Club Champ. Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Total Points Standings No of Games Played
Pilcz Dan 85 70 5 75 160 45 25 7 12.5 65 35 5 10 85 65 70 95 30 944.5 1 18
Keough Jim 20 5 5 5 190 45 5 5 50 65 5 105 40 10 5 100 70 50 780 2 18
Rowsell Scott 5 105 80 DNP 10 15 75 65 75 5 105 5 200 DNP 5 5 5 5 765 3 16
Carey Tom 65 5 5 5 DNP 70 100 5 5 60 5 5 170 40 95 5 5 30 675 4 17
Wight Paul 20 5 20 100 DNP 5 5 65 DNP DNP 10 5 200 70 5 30 70 5 615 5 15
Critch Randy 5 DNP 5 5 160 5 40 5 DNP 5 DNP 90 40 5 50 55 5 75 550 6 15
Woodman Mel 95 95 35 5 10 5 85 95 5 5 5 5 90 5 DNP DNP 5 5 550 6 16
Tetford Shawn 5 70 5 5 110 105 5 5 5 30 65 5 10 95 DNP 5 5 5 535 8 17
Ryan Bruce 5 40 5 DNP DNP 5 40 85 75 5 35 40 120 10 10 DNP DNP DNP 475 9 13
Buckle Brian 5 5 5 5 DNP 15 60 5 5 5 85 5 10 5 85 DNP 105 65 470 10 16
Park Don 5 5 5 5 DNP 45 10 65 5 105 5 5 10 5 5 100 70 5 455 11 17
Colbourne Steve DNP DNP 20 5 210 5 5 105 5 5 10 5 10 10 5 5 5 5 415 12 16
Finlay Rick 5 5 5 50 90 15 5 5 5 5 5 40 10 5 50 5 15 90 410 13 18
Brake Aub 105 40 5 DNP DNP 5 10 7 105 5 5 5 10 5 5 85 5 5 407 14 16
Marshall Zac DNP DNP 105 DNP DNP 70 5 5 95 DNP 95 5 10 DNP 5 DNP 5 DNP 400 15 10
Park Gary 5 5 55 5 DNP DNP 5 5 5 5 DNP 40 DNP 70 105 70 15 5 395 16 14
Forward Alex DNP DNP DNP DNP DNP DNP 5 5 5 65 35 5 150 DNP 5 5 5 90 375 17 11
Clarke Brian 5 7.5 5 5 DNP 5 5 DNP DNP DNP DNP 5 120 105 5 DNP DNP 105 372.5 18 11
Park Darren 65 70 5 DNP DNP DNP 5 7 5 30 65 5 10 DNP 75 DNP 5 5 352 19 13
Andrews John 5 5 80 50 DNP 5 60 35 50 5 5 5 DNP DNP 5 DNP 15 DNP 325 20 13
Meaney John DNP 5 5 20 10 DNP DNP DNP DNP 85 5 90 70 10 5 5 5 5 320 21 13
Johnson Derek 5 7.5 95 100 10 5 5 5 5 5 5 5 10 40 DNP 5 5 5 317.5 22 17
Margeson Andrew DNP 25 DNP 35 130 90 DNP DNP DNP 5 DNP 5 10 DNP DNP DNP DNP DNP 300 23 7
Miller Keith 65 5 5 5 10 DNP 100 7 5 5 5 5 10 55 DNP 5 5 5 297 24 16
D’eon Bennett 5 DNP 55 75 DNP 5 5 5 35 DNP 65 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 250 25 8
Oxford Jim DNP DNP DNP DNP DNP DNP 5 7 12.5 5 5 40 10 5 30 30 70 5 224.5 26 12
Mosher Roy 45 5 5 5 10 5 5 5 DNP 5 5 40 10 10 5 5 5 50 220 27 17
Boland Mike DNP 7.5 5 5 60 5 5 5 5 5 5 40 10 5 5 30 5 5 207.5 28 17
Roberts Rod DNP DNP 5 5 60 DNP 5 5 5 5 5 5 10 10 10 30 15 5 180 29 15
MacDonald Brendon 20 7.5 5 5 10 5 5 DNP 5 30 5 5 10 DNP DNP DNP 45 15 157.5 30 14
Grabka Mike 5 5 5 5 DNP 90 5 5 5 5 DNP 5 DNP DNP 5 DNP 15 DNP 155 31 12
White Gerry 5 DNP 5 75 DNP 5 5 5 5 5 5 40 DNP DNP DNP DNP DNP DNP 155 31 10
Pardy Wilf 5 5 5 5 DNP 5 5 5 75 5 5 5 10 5 5 DNP 5 DNP 150 33 15
Rose Wayne DNP DNP 5 5 DNP 5 5 5 12.5 95 5 5 DNP DNP DNP DNP DNP DNP 142.5 34 9
King Brian 5 70 DNP 20 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 5 10 5 DNP DNP DNP DNP 115 35 6
Keats Jacob DNP DNP DNP 5 DNP 5 5 5 12.5 DNP 5 40 10 DNP 5 5 15 DNP 112.5 36 11
Dunphy Dave DNP 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 95 37 17
MacDonald Allan 20 5 55 5 DNP 5 5 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 95 37 6
Specker Kurt 5 5 5 5 30 5 DNP 5 5 5 5 5 10 DNP 5 DNP DNP DNP 95 37 13
Woodman Lloyd 5 DNP DNP 5 10 5 5 35 5 DNP 5 5 DNP DNP DNP DNP DNP DNP 80 40 9
O’Driscoll Bob 5 5 5 5 DNP 5 5 35 5 DNP 5 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 75 41 9
Specker Rob DNP 5 DNP 5 10 5 5 5 5 DNP 5 5 10 DNP 5 DNP 5 5 75 41 13
LePrieur Jim DNP DNP DNP DNP DNP 5 5 5 5 DNP DNP DNP DNP DNP 30 5 DNP DNP 55 43 6
Reid Dylan 5 5 5 DNP 10 DNP DNP 5 5 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 35 44 6
Hepditch Pat 5 DNP 5 5 10 DNP DNP 5 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 30 45 5
Jones Ian DNP 5 5 5 10 5 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 30 45 5
Smith Willie 5 5 5 5 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 10 DNP DNP DNP DNP DNP 30 45 5
Myrden Greg DNP 5 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 5 DNP 5 DNP DNP DNP DNP DNP DNP 15 48 3
Kennedy David 5 DNP 5 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 10 49 2

DNP = Did Not Play